Fria Gröna Radikaler i Ljusdal

Ska vi starta ett nytt grönt parti I Ljusdal?

Jag har skrivit ett upprop. Läs gärna!

 

Nu är det dags för ett grönt alternativ –

Dags för Fria Gröna Radikaler i Ljusdals kommun.

Bakgrund

Miljöpartiet de Gröna har länge velat vara det gröna alternativet i politiken. I stor utsträckning har de också varit det i ett antal år, även om radikaliteten ofta har fått stå efter.

Nu, på senare år, har dock det gröna hos mp på riksplanet och mp i Gävleborgs region flagnat betänkligt. Om det beror på ivern att få hamna i en rödgrön regering eller annat kan man fundera över, men kvar står faktum att mp riks inte längre driver ett flertal centrala gröna frågor. Tillväxt- och systemkritik, räntefrihet, medborgarlön, pacifism, arbetstidförkortning eller behovet av att stå fritt från EU.

Mp har, förutom här i Ljusdal, inte heller funnit rimlig lösning på hur mångfalden inom partiet ska hanteras och liknar alltmer ett traditionellt toppstyrt hierarkiskt parti.

Därför behövs det ett grönt parti som driver även dessa frågor.

I Ljusdals kommun ser situationen annorlunda ut. Här finns det inget tydligt utslätande av det gröna och här finns en struktur som bejakar den interna mångfalden. Det största problemet med mp - ljusdal är att organisationen fungerar som en infångare av gröna röster även till rikspolitiken och landstinget.

Så, trots att mp - Ljusdal är en rimligen grön grupp, behöver ett fristående grönt alternativ bildas. En sådan organisation, som jag vill kalla Fria Gröna Radikaler i Ljusdals Kommun, kan fortsätta det goda samarbete med mp, som jag i egenskap av ”politisk vilde” har för närvarande.

Upprop
Denna skrift är riktad till er som vill kunna fokusera på en grön politik och inte samtidigt fungera som ett slags alibi för mp-s riksdagsmän att släta ut de gröna frågorna till förmån för regeringsdeltagandet.

Genom att anmäla ditt intresse för detta kan du stödja tanken och delta i en eventuell uppbyggnad av ett lokalt grönt parti.

Som underlag har vi att utgå ifrån ett koncept, som jag tillsammans med ett antal fria gröna individer i landet har utformat. Om vi vill använda namnet Fria Gröna Radikaler (FGR) behöver vi se två dokument som ramar för vårt arbete. Annars står det oss helt fritt att bilda vilket grönt parti som helst. Vi som har myntat namnet FGR har skrivit en ”Politisk Plattform” och en skrift med namnet ”Så jobbar vi”.

Läs dessa dokument som bifogas! (Se nedan)

Hör av er till mig: László Gönczi, laszl@ljusdal.se, 0651 – 213 72, 0702 – 21 73 12

Kilbo 9 september 2009 (090909)

László Gönczi


Plattform för Fria Gröna Radikaler

Vi är Fria Gröna Radikaler som vill förändra den rådande samhällsordningen.
Vi har ett spektrum av åsikter.
Vi har inget gemensamt program men samlar folk som vill:

GRÖNT

FRIHET

RADIKAL FÖRDELNING

Vi verkar för detta genom parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete så som

Dessutom har vi kul! J

 

Fria Gröna Radikaler – så jobbar vi

Medlemmar agerar alltid i eget namn och ska alltid känna sig fria att följa sitt hjärta och sitt omdöme. När någon agerar som medlem i Fria Gröna Radikaler omgärdas denna långtgående frihet endast av Fria Gröna Radikalers yttre politiska gränser.

Fria Gröna Radikaler sätter inte egna framgångar före de politiska målen. Framgång ska inte heller gå före en ärlig och välvillig politisk hantering, varken i ord, formella ställningstaganden eller handlingar i övrigt.

Fria Gröna Radikaler har ett fritt antal lokala och regionala syskonpartier och intressegrupper, som har fullständig frihet i relation till varandra och till Fria Gröna Radikaler riks. De grupper som bär namnet Fria Gröna Radikaler begränsas endast av Fria Gröna Radikalers plattform och stadgar.

I den interna organisationen ska proportionella lösningar eftersträvas. Inre öppna falanger, grupperingar och nätverk utifrån åsikter ska stimuleras. Så lite av resurserna som möjligt ska finnas centralt och resten ska fördelas ut proportionerligt. Falanger ska också så långt det går ges liknande möjlighet att agera utåt och inåt.

Fria Gröna Radikaler ska så långt det går undvika hierarkiska strukturer. Partiledare eller ordförande tillhör inte en sådan organisation. Inte heller talespersoner som får/tar sig partiledarliknande roller. Vid tillfälliga situationer, då omvärlden ”kräver” en partirepresentant, kan en eller några utses för ändamålet. I det fallet bör dennes budskap vara en rimlig återspegling av det spektrum som Fria Gröna Radikalers medlemmar utgör i den fråga som behandlas.

Vi är medvetna om att den omgivande miljön påverkar och förändrar människor. Därför får inga positioner, i politiska församlingar eller internt i organisationen innehas mer än två mandatperioder respektive åtta år. Därefter är det möjligt att återkomma efter minst lika lång frånvaro som personen har suttit.

startsidan